เกี่ยวกับ

4

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง ดำเนินการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาษาของมนุษย์ในรูป แบบเสียงและภาษาเขียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดต่อสื่อสารของมนุษย์การประมวลผลภาษาจึงมีความ น่าสนใจอย่างยิ่งและผลลัพธ์ของการวิจัยและพัฒนานี้จะสามารถประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางช่วยลดช่องว่างในการสื่อสารต่างภาษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมการวิจัยและพัฒนาวิทยา การสำหรับการประมวลผลเฉพาะสำหรับภาษาไทย จึงเป็นภารกิจสำคัญของหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง

ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น 2 หน่วยงานย่อย ดังนี้

 

  1. เทคโนโลยีประมวลผลเสียงพูด
  2. เทคโนโลยีเว็บเชิงสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *